Odeszła od nas Prof. Anna Kołodziejczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2023 r. odeszła od nas dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM w Poznaniu. Prof. Anna Kołodziejczak była szanowaną badaczką oraz aktywną organizatorką życia akademickiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 marca 2023 r. o godzinie 14.30 na Cmentarzu Junikowskim. Msza święta zostanie odprawiona po pogrzebie o godz. 16.30, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach, ul. Kościelna 3.

Źródło: UAM w Poznaniu

Anna Kołodziejczak studia magisterskie ukończyła w 1986 r. w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Stopnień magistra ekonomii otrzymała na podstawie pracy pt. Analiza kosztów własnych i rentowności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa w Poznaniu w latach 1978-1982, którą wykonała pod kierunkiem prof. Edmunda Kurtysa. W 1987 r. została również magistrem geografii, a tematem pracy była Struktura przestrzenna i organizacja produkcji Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Naramowice w 1987 roku.

Promotorem i mentorem kolejnych działań zawodowych był wybitny specjalista z zakresu geografii rolnictwa i gospodarki żywnościowej – prof. Benicjusz Głębocki. Anna Kołodziejczak stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii otrzymała w 1998 r., a dysertacja nosiła tytuł Struktura przestrzenna upraw i produkcji ziemniaka w Polsce w latach 1988-1993. W 2011 r. został Jej nadany stopień doktora habilitowanego, a podstawą w prowadzonym przewodzie była praca pt. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, wydana drukiem przez Wydawnictwo Naukowe UAM.

Anna Kołodziejczak była bardzo zaangażowana w życie naukowe i organizację prac na macierzystej uczelni oraz w wielu zrzeszeniach branżowych. W latach 2012-2019 pełniła funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi UAM, a od 2020 r., po zmianach organizacyjnych, Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi. Od 2015 r. wchodziła w skład Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN.

W strukturach Polskiego Towarzystwa Geograficznego była bardzo zaangażowana w prace Komisji Obszarów Wiejskich, w której pełniła funkcję członka Zarządu. Jej aktywność przekładała się na motywowanie koleżanek i kolegów do prac na rzecz PTG oraz włączania się w inicjatywy naukowe – konferencje, seminaria, studia terenowe oraz prace publikacyjne.

Wśród wielu zainteresowań naukowych Anny Kołodziejczak należy wskazać przede wszystkim prace z zakresu zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w aspekcie przestrzennym, wpływu Wspólnej Polityki Rolnej UE na przemiany rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i UE, społecznej organizacji przestrzeni wiejskiej oraz turystyki dostępnej. W tym zakresie podejmowała się prowadzenia licznych projektów badawczych, tworzenia i redagowania prac wydanych drukiem. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna była wielokrotnie nagradzana, m.in. przez JM Rektora UAM w Poznaniu oraz władze PTG.

Anna Kołodziejczak była osobą bardzo ambitną, pracowitą i zdeterminowaną do stałego podnoszenia jakości prac badawczych własnych oraz prowadzonego zespołu, pomimo trudności wynikających z choroby. Środowisko naukowe żegna znakomitą badaczkę wsi i rolnictwa, rodzinnego Poznania oraz Wielkopolski, wychowawcę młodzieży akademickiej i promotorkę liczny prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Przez wszystkich członków wspólnoty PTG zostanie zapamiętana jako postać bardzo zaangażowana w prace naukowe i popularyzatorskie, a przede wszystkim – życzliwa i troskliwa Koleżanka. Pozostajemy pogrążeni w smutku po tej stracie.