Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” edycja 2022/2023

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza uczniów i studentów zainteresowanych geografią i sztuką fotograficzną do udziału w XI. edycji konkursu fotograficznego pt. „Geografia – proces, forma obiekt”. Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, a od X. edycji (2021/2022) patronat nad wydarzeniem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Konkurs fotograficzny Konkurs fotograficzny ma za zadanie popularyzację wiedzy geograficznej oraz promocję twórczego – artystycznego spojrzenia na zjawiska i procesy zachodzące w szeroko rozumianym środowisku geograficznym. Przewidziane są dwie kategorie tematyczne: N – procesy i formy naturalne oraz A – obiekty antropogeniczne, w ogólnych zarysach odpowiadające tradycyjnemu podziałowi na geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną. Możliwe jest zgłoszenie (wyłącznie w formie elektronicznej) do 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach. Szczegółowe wymagania określone są w regulaminie, zamieszczonym na stronie konkursu. Termin zgłaszania zdjęć upływa w dniu 15 stycznia 2023 r.

Zgłoszone do konkursu fotografie ocenia jury, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu geografii, fotografii artystycznej oraz fotografii przyrodniczej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2023 roku. Dodatkowo jury i komitet organizacyjny konkursu wytypują zdjęcia, które – obok nagrodzonych – zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (wyróżnienia). Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Prawie wszystkie dotychczasowe edycje konkursu (oprócz dwóch, kiedy na przeszkodzie stanęła epidemia Covid-19) zwieńczone były wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac, prezentowaną w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wystawione są prace nagrodzone w jubileuszowej dziesiątej edycji. Wyniki dotychczasowych edycji, włącznie ze zdjęciami nagrodzonymi i wyróżnionymi udziałem w wystawie, są dostępne na stronie WNG UŁ. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z sugestiami jury i komitetu organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu jednej z poprzednich edycji konkursu. Uwagi te uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.