E-rewolucja w transporcie miejskim

Kalendarz dnia 17 Lis 2022

Prelekcja Marcina Połoma „E-rewolucja w transporcie miejskim” to główny punkt programu najbliższego spotkania online zorganizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zapraszamy w czwartek 17 listopada o godz. 18:00 na platformę Microsoft Teams.

E-rewolucja w transporcie miejskim

E-rewolucja w transporcie miejskim Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnych miast bez istnienia zintegrowanego, komfortowego, regularnie funkcjonującego transportu zbiorowego. Ostatnie lata przyniosły także zwiększenie uwagi skierowanej na emisyjność transportu, w tym miejskiego oraz konieczność podejmowania działań zmierzających w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności CO2, do środowiska.

Polityka transportowa Unii Europejskiej zakłada znaczną redukcję pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi, a transport publiczny jest jedną z głównych aren działań w tym zakresie. Współczesny rozwój komunikacji miejskiej opierać się powinien w szczególności na pojazdach elektrycznych, autobusach, trolejbusach, tramwajach, systemach metra i kolei miejskiej. Na poziomie regulacji unijnych wprowadzono ograniczenia zmierzające do finansowania wyłącznie elektrycznego transportu zbiorowego lub alternatywnie zasilanego np. paliwem wodorowym. Także w Polsce, w ślad za prawodawstwem Unii Europejskiej wprowadzono ustawy, które regulują funkcjonowanie i dalszy rozwój transportu publicznego opartego w głównej mierze na pojazdach elektrycznych.

E-rewolucja w transporcie miejskim w Polsce W referacie zaprezentowano drogę rozwoju elektrycznego transportu publicznego w Polsce, ze wskazaniem szczególnie istotnych wydarzeń i doświadczeń. Przedstawiono funkcjonowanie rynku producentów oraz ewolucji polskich autobusów elektrycznych i trolejbusów. Następnie przeanalizowano programy, z których finansowany jest rozwój elektrycznego transportu miejskiego wskazując ich zalety oraz mankamenty. Jednym z celów prelekcji jest przedstawienie możliwości rozwoju elektromobilności opartej na transporcie trolejbusowym, który jest znacznie efektywniejszy od autobusów elektrycznych, a nawet przy niekorzystnym polskim miksie energetycznym potrafi być mniej szkodliwy dla środowiska niż inne środki transportu miejskiego.

Prelegent

Marcin Połom Marcin Połom – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń transportowych. Jego praca doktorska dotyczyła polskich uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju transportu trolejbusowego w latach 1989-2013.

Aktualnie zainteresowania naukowe dotyczą transportu miejskiego, w szczególności elektrycznego. W ostatnich latach główny kierunek jego badań dotyczył rozwoju elektromobilności, a prezentowane wyniki naukowe są pokłosiem projektu badawczego „Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 10 książek i 15 artykułów w najlepszych czasopismach zagranicznych. Marcin Połom poza zainteresowaniami naukowymi jest także praktykiem, który przez wiele lat był związany zawodowo z gdyńską komunikacją trolejbusową