Geografia rynku – O geografii rynku na przykładzie rynku samochodów osobowych

Kalendarz dnia 20 Paź 2022

Geografia rynku to tematyka najbliższego spotkania on-line w ramach cyklu prelekcji organizowanych przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 października o godz. 18:00. W programie prelekcja prof. Tadeusza Stryjakiewicza pt.: „O geografii rynku (na przykładzie rynku samochodów osobowych)”. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Geografia rynku

Marek Slusarczyk, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Geografia ma różne, zmieniające się w czasie oblicza i nurty badań. Niektóre z nich są bardziej popularne i eksponowane społecznie, innymi zajmują się jedynie wąskie grupy badaczy. Do tych drugich należy z pewnością geografia rynku. Zainteresowanie nią wydaje się wzrastać w ostatnim czasie w związku z ekonomiczno-przestrzennymi konsekwencjami takich wydarzeń jak pandemia COVID-19 czy kryzys energetyczny, wywołany m.in. wojną w Ukrainie. Wydarzenia te pociągają za sobą zasadniczą rekonfigurację geograficzną zarówno rynku globalnego jak i jego różnych segmentów (w tym rynku samochodów osobowych).

Tematyka wykładu

Wykład ma dwa główne cele, które zarazem determinują jego podział na dwie części. W pierwszej podjęta zostanie refleksja nad miejscem geografii rynku w tradycji i kierunkach badań geograficznych. Z kolei w części drugiej zaprezentowane zostaną wyniki pionierskich badań nad rynkiem samochodów osobowych w wymiarze przestrzennym, prowadzonych w Zakładzie Geografii Ekonomicznej UAM.

Geografia rynku

Średnia wieku samochodów osobowych w Polsce, Tadeusz Stryjakiewicz

Ze względu na popularyzatorski charakter, przeważająca część wykładu będzie poświęcona drugiemu z wymienionych zagadnień, ujmowanemu w dwóch skalach przestrzennych: globalnej i krajowej. Słuchacze znajdą w nim m. in. odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak kryzysy ekonomiczne wpływają na geografię światowego rynku samochodów osobowych?
  2. Czy nasz kraj jest największym importerem samochodów używanych na świecie?
  3. Gdzie w Polsce jest najwięcej zarejestrowanych samochodów osobowych?
  4. Jakie marki samochodów są preferowane w różnych regionach?

Wykład będzie ilustrowany bogatym materiałem dokumentacyjnym. Nie przewiduje się promocyjnej sprzedaży samochodów.

Prelegent

Tadeusz Stryjakiewicz Tadeusz Stryjakiewicz – profesor nauk o Ziemi, zatrudniony na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Uczelni oraz wielu krajowych i zagranicznych rad i stowarzyszeń naukowych.

Zainteresowania naukowe prof. Tadeusza Stryjakiewicza obejmują problematykę geografii ekonomicznej, lokalizacji działalności gospodarczej, organizacji i dynamiki przestrzeni społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityki miejskiej i regionalnej. Był (i jest) kierownikiem polskich zespołów w kilku międzynarodowych projektach badawczych (w tym realizowanych w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020) oraz projektu „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem lub współautorem ok. 300 publikacji naukowych (opublikowanych m. in. w takich międzynarodowych wydawnictwach jak Wiley-Blackwell, Ashgate, Routledge, Edward Elgar, Springer) oraz licznych ekspertyz i raportów.