Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce

Kalendarz dnia 21 Kwi 2022

Reprezentacje przestrzenne wsi Na najbliższym spotkaniu w ramach cyklu Geoczwartki będziemy gościć prof. Marcina Wójcika i dr Karolinę Dmochowską-Dudek, pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wygłoszą referat pt. „Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce”. Zapraszamy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi. Wykład odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 18. Prelekcja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Geoczwartki to cykl spotkań popularnonaukowych organizowanych przez Oddział Łódzki PTG.

Podczas wykładu prelegenci odwołają się do monografii będącej efektem pracy zespołu badawczego Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Treści zawarte w książce są odpowiedzią na nowe wyzwania badawcze geografii człowieka, coraz częściej poruszające problemy identyfikacji i interpretacji przemian osadniczych w skali lokalnej. Przeprowadzone badania miały dwa podstawowe cele – poznawczy i metodologiczny. Z jednej strony dążono do ukazania różnych prawidłowości w zmianach przestrzenno-krajobrazowych wsi, z drugiej natomiast, celem pracy było stworzenie katalogu reprezentacji (przedstawień) przestrzennych, o charakterze formalnym i społecznym, umożliwiających wielowymiarową rejestrację zjawisk osadniczych.

Więcej na temat książki pt. „Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce” znajduje się na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelegenci

Prof. Marcin Wójcik w pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim wokół problematyki geografii wsi, geografii osadnictwa, geografii społecznej oraz przemian teoretyczno-metodologicznych w geografii człowieka. Podejmował badania m.in.: przemian społeczno-gospodarczych w strefie bezpośredniego oddziaływania Łodzi, tożsamości społecznej mieszkańców małych miast aglomeracji łódzkie czy zagospodarowania miejskich obszarów chronionych. Prowadził badania w ramach licznych projektów i grantów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich PTG.

Dr Karolina Dmochowska-Dudek w swoich badaniach skupia się m.in. na: zagadnieniach z zakresu geografii społecznej i planowania przestrzennego (konflikty społeczno-przestrzenne i lokalizacja uciążliwych inwestycji) oraz analizach przestrzennych i GIS. Prowadziła badania w ramach licznych projektów i grantów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące m.in.: syndromu NIMBY, konfliktów społeczno-przestrzennych na obszarach wiejskich w Polsce, rozwoju obszarów peryferyjnych w regionie łódzkim.