XXXVII Seminarium Geografii Wsi pt. Inteligentny rozwój wsi

Kalendarz dnia 15 Wrz 2022

Inteligentny rozwój wsi W dniach 15-16 września 2022 r. serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXVII Seminarium Geografii Wsi pt. Inteligentny rozwój wsi. W tym roku spotykamy się w Lublinie. Organizatorem spotkania będzie Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Hasłem tegorocznego seminarium będzie inteligentny rozwój wsi. Inteligentne wsie (ang. smart villages) są ważnym elementem dyskusji o procesach rozwojowych i przyszłości obszarów wiejskich. Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi stanowi współcześnie nowe podejścia do przemian na poziomie lokalnym. Nowe koncepcje w tym zakresie są rezultatem dwóch równoległych procesów. Pierwszym jest związanych z obserwacją skuteczności europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, która w coraz większym stopniu skłania decydentów do przedefiniowania dotychczasowych sposobów programowania zadań. Drugi dotyczy dyskusji akademickiej na temat współczesnego rozwoju wsi i rolnictwa. Wśród różnych kwestii wchodzących w skład koncepcji inteligentnych wsi istotnym zagadnieniem jest wymiar przestrzenny i miejscowy. Inspiracją dla podjęcia tej problematyki są przemyślenia na temat współczesnej specyfiki rozwoju lokalnego oraz trendów w ewolucji polityk dotyczących tego szczebla.

Celem konferencji jest wyjaśnienie nowych struktur i procesów, które kształtują inteligentny rozwój wsi, w tym przede wszystkim innowacji społecznych i nowych technologii. Zgodnie z definicjami proponowanymi na poziomie europejskim inteligentne wsie rozumie się jako przestrzeń (miejsce), w której społeczności rozwijają się w oparciu o swoje silne strony i posiadany kapitał, poszukują nowych rozwiązań, a także wzmacniają tradycyjne i nowe sieci powiązań między interesariuszami oraz usługi za pomocą technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych oraz innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy. Definiowanie inteligentnych wiosek skupia się wokół cech i postaw społeczności wiejskich, które dotyczą stosowania technologii cyfrowych oraz budowania nowych form współpracy i wspólnot interesów. Z tego punktu widzenia interesuje nas określenie i przedyskutowanie modeli inteligentnej wsi, a także wskazanie ram myślenia i działania w zakresie praktycznego funkcjonowania społeczności lokalnych w warunkach przemian technologicznych i społecznych.

Informacje organizacyjne:

  • opłata za udział w Seminarium wynosi 650 zł (600 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Doktorantów) – do 15 maja termin został przedłużony do 15 czerwca 2022 r.
  • rejestracja i przesyłanie abstraktów (formularz on-line) – do 15 maja termin został przedłużony do 15 czerwca 2022 r.
  • potwierdzenie przyjęcia wystąpienia – do 30 lipca 2022 r.
  • e-mail: geografia.wsi@mail.umcs.pl

Do pobrania: