Nowa regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Kalendarz dnia 24 Mar 2022

Wykład pt. „Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski” wygłoszą dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 18.00. Podczas wykładu ukazana zostanie propozycja nowego podziału fizycznogeograficznego naszego kraju. Prelekcja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Prelekcja odbywa się w ramach spotkań organizowanych przez Oddział Łódzki PTG pod hasłem „Geoczwartki”. Zapraszamy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi.

Tematyka prelekcji

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Podczas wykładu zostanie omówiona propozycja nowego podziału fizycznogeograficznego Polski, szarzej prezentowana w monografii „Regionalna geografia fizyczna Polski”. Publikacja jest dziełem zbiorowym, stanowiącym efekt współpracy 50 autorów z 16 ośrodków badawczych.

W zamyśle prezentowana książka ma nie tylko pełnić funkcję podręcznika akademickiego, wykorzystywanego przede wszystkim na studiach z zakresu geografii i gospodarki przestrzennej, ale przydatnego również do prowadzenia zajęć na innych kierunkach kształcenia. Dodatkowo regionalizacja fizycznogeograficzna i charakterystyka opisowa regionów wykorzystywana jest w badaniach naukowych, gdzie stanowi podstawowe odniesienie lokalizacyjne, a także w edukacji szkolnej w ramach omawiania zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski.

Prelegenci

Stanisław Krysiak, doktor, pracownik Wydziału Nauk Geograficznych Uniwesrytetu Łódzkiego, w pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na: analizach struktury i funkcjonowania geokompleksów, ocenie potencjału siedliskowego i waloryzacji jednostek przestrzennych, agrofizycznych, hydrogeologicznych i geoekologicznych aspektach obiegu wody w strukturach krajobrazowych oraz analizach zmian użytkowania ziemi na terenach rolniczych.

Anna Majchrowska, doktor, związana z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, w swoich badaniach skupia się m.in. na: antropogenicznych zmianach w układach przyrodniczych, wpływie użytkowania ziemi na bioróżnorodność oraz zastosowaniu GIS w geoekologii.

Elżbieta Papińska, doktor, pracuje na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, w pracy badawczej koncentruje się głównie na: metodach oceny środowiska, waloryzacji atrakcyjności przyrodniczej gmin, ocenie oddziaływania na środowisko czy określeniu wpływu antropopresji na przemiany środowiska geograficznego.