XXXVII Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” – Sprawozdanie

Marzena Makowska-Iskierka

XXXVII Warsztaty z geografii turyzmu

Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono polskich naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Organizatorem tej wyjątkowej konferencji naukowej jest Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

XXXVII Warsztaty z geografii turyzmu odbyły się w dn. 23-24 września 2021 r. w Kołobrzegu. Zostały zorganizowane przy współudziale Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomiczne i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Istotne było również wsparcie Komitetu Nauk Geograficznych PAN. XXXVII Warsztaty z geografii turyzmu nie odbyłyby się bez zaangażowania członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego działających w Komisji Geografii Turyzmu PTG i w Oddziale Słupskim PTG.

Tematyka konferencji

W konferencji wzięło udział 57 osób, w tym 42 gości krajowych reprezentujących 12 ośrodków akademickich. Niektóre z wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w 2022 r. w 12 tomie serii monograficznej pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”. Seria ukazuje się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. XXXVII Warsztaty z geografii turyzmu obfitowały w wydarzenia towarzyszące. Wśród nich wymienić trzeba: spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu PTG czy uroczystą sesję poświęconą jubileuszowi 80. urodzin prof. Eugeniusza Rydza. Uczestnicy wzięli również udział w sesji terenowej w Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Podczas dwudniowych obrad wygłoszonych zostało 35 referatów. Prelegenci zaprezentowali ukończone i nieopublikowane do czasu konferencji prace związane z najbardziej aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki. Wśród prezentacji znalazły się również te dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na turystykę. Uczestnicy Warsztatów mogli także poznać założenia przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy.

XXXVII Warsztaty z geografii turyzmu w Kołobrzegu

Miejscem goszczącym XXXVII Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” był Kołobrzeg. Jest to wyjątkowe nadmorskie miasto-uzdrowisko. Właśnie ze względu na miejsce konferencji dwie sesje referatowe poświęcono obszarom nadbałtyckim. Wystąpienia dotyczyły m.in. zagadnień atrakcyjności turystycznej powiatu kołobrzeskiego. Powiat ten na przełomie lat 2020/2021 stał się największym w skali kraju obszarem koncentracji funkcji turystyczno-uzdrowiskowych i wypoczynkowych.

Jak zaznaczono wcześniej, część prezentacji dotykała problemów funkcjonowania turystyki w czasie pandemii. Z kołobrzeskiej perspektywy najistotniejsze były dyskusje o skutkach pandemii. Interesujące były prezentacje nt. problemów funkcjonalnych oraz konsekwencji ekonomicznych spowodowanych przez pandemię w obszarach o wiodących lub znaczących funkcjach turystycznych.

Podziękowania

Konferencja nie odbyłaby się bez wsparcia finansowego Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Fotorelacja