Rozwój urbanistyczny a zjawisko Fringe Belt w strukturze przestrzennej miast

Kalendarz dnia 24 Lut 2022

Fringe Belt Rozwój urbanistyczny a zjawisko Fringe Belt w strukturze przestrzennej miast to tytuł wykładu, który 24 lutego 2022 r. o godz. 18 wygłosi dr Magdalena Baranowska-Deptuła.

Prelekcja odbywa się w ramach spotkań organizowanych przez Oddział Łódzki PTG pod hasłem „Geoczwartki”. Zapraszamy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi. Wykład odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Koncepcja i zjawisko Fringe Belt

Fringe Belt to zagadnienie powszechnie znane i analizowane w zagranicznej literaturze przedmiotu. Koncepcja o tej nazwie jest jedną z kluczowych w brytyjskiej morfologii miast. Na gruncie polskich badań urbomorfologicznych temat jest jednak nowością. Zjawisko o tej samej nazwie w strukturze przestrzennej miasta jest reprezentowane przez tereny obrzeży miejskich. Mowa o zarówno dawnych obrzeżach, jak i aktualnych, wykazujących duży stopień trwałości. Obrzeża te w planie miasta formują specyficzne strefy. Wyróżniające się one ekstensywnymi formami użytkowania oraz zagospodarowaniem. Ma ono głównie charakter instytucjonalny, rekreacyjny i przemysłowy.

Analiza tych stref, w ujęciu historycznym, pozwala „uporządkować” strukturę morfologiczną badanych miast. Ułatwia również zrozumienie dynamiki procesów zachodzących na ich obszarze i pomaga przewidywać przyszłe przeobrażenia struktur urbanistycznych. Wszystko to czyni koncepcję Fringe Belt atrakcyjną nie tylko dla geografów, lecz także dla planistów.

Tematyka prelekcji

Wykład składać się będzie z dwóch części. W pierwszej, o charakterze wprowadzającym, ukazana zostanie geneza koncepcji Fringe Belt. Dr Magdalena Baranowska-Deptuła omówi rozwój koncepcji w światowych badaniach morfologicznych, założenia oraz metodologię badań. Prelegentka opowie o zjawisku Fringe Belt. Stanowi ono szczególny element struktury morfologicznej miasta. Część druga, empiryczna, zawierać będzie prezentację rozwoju zjawiska w strukturze morfologicznej wybranych miast polskich.

Wykład stanowi przykład dogłębnej analizy urbomorfologicznej w ujęciu geograficzno-historycznym. Dr Magdalena Baranowska-Deptuła przedstawi kompletny stan badań nad koncepcją Fringe Belt. Opowie o zjawisku, którego dotyczy. Prelegentka omówi zgromadzoną wiedzę z zakresu morfologii miast.

Prelegentka

Magdalena Baranowska-Deptuła jest specjalistką w zakresie geografii historycznej i geografii osadnictwa. Jest adiunktem w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej badania koncentrują się wokół urbomorfologii, problematyce zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym oraz badań dziedzictwa kulturowego.