IV Krajowy Kongres Hydrologiczny w Warszawie: 21-23 września 2022

Kalendarz dnia 21 Wrz 2022

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny W dniach 21-23 września 2022 r. w Warszawie odbędzie się IV Krajowy Kongres Hydrologiczny. Wydarzenie to organizowane jest przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Komisję Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Globalne Partnerstwo dla Wody, oraz Komitet Gospodarki Wodnej PAN.

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny to najlepsze forum do przedstawienia wyników badań naukowych, doświadczeń wynikających z zastosowania hydrologii w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej oraz dyskusji merytorycznej nad kierunkami rozwoju hydrologii polskiej. W Krajowych Kongresach Hydrologicznych biorą udział przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, biur projektowych, administracji rządowej i samorządowej, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z wprowadzaniem współczesnych metod hydrologicznych do praktyki inżynierskiej i zarządzania zasobami wodnymi.

       

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny – tematyka:

 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne,
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ryzykiem suszy,
 • Wpływ zmiany klimatu na zasoby wodne,
 • Modelowanie procesów hydrologicznych w zlewniach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych,
 • Prognozy hydrologiczne,
 • Metody określania przepływów charakterystycznych i zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych,
 • Systemy monitoringu procesów hydrologicznych,
 • Nowoczesne techniki pozyskiwania i weryfikacji danych hydrometeorologicznych,
 • Ekohydrologia w kształtowaniu zasobów wodnych,
 • Hydrologia mokradeł, jezior i zbiorników retencyjnych,
 • Erozja gleb, transport i sedymentacja rumowiska,
 • Wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Rola socjohydrologii w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi,
 • Problematyka hydrologiczna w prawie krajowym i europejskim,
 • Hydrologia w dydaktyce.