Regionalna geografia fizyczna Polski

Z radością informujemy, że nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazała się monografia pt. Regionalna geografia fizyczna Polski.

Regionalna geografia fizyczna Polski

Minęło ponad pół wieku od fundamentalnego opracowania regionalizacji fizycznogeograficznej autorstwa prof. Jerzego Kondrackiego. Aktualnie trwające prace nad audytami krajobrazowymi województw, które stanowią częściowe wypełnienie założeń Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, skłoniły geografów do weryfikacji granic mezoregionów, stanowiących jednostkę odniesienia do identyfikowania krajobrazów.

Zadanie to zostało przeprowadzone w 2016 r. przez zespół Instytutu Ochrony Środowiska. Efektem tych działań jest nowa mapa podziału fizycznogeograficznego Polski, która wraz z tekstem objaśniającym została opublikowana w 2018 roku w czasopiśmie Geographia Polonica jako wieloautorski artykuł pt. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data.

Jednocześnie, podjęto działania mające na celu opracowanie rozszerzonej i ujednoliconej wersji charakterystyki regionów Polski. Ich efektem jest pięknie ilustrowana Regionalna geografia fizyczna Polski. Prace nad książką trwały trzy lata (2019-2021). W jej przygotowaniu brało udział 50 autorów z 16 ośrodków akademickich w Polsce. Licząca ponad 600 stron publikacja wraz z cyfrowym i kartograficznym załącznikiem powstała na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), a została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach realizacji zadań Krajowego sekretariatu Konwencji Krajobrazowej, funkcjonującego w strukturach GDOŚ. Na stronie GDOŚ udostępniono także wersję cyfrową monografii.

Przygotowanie monografii Regionalna geografii fizycznej Polski wspierała Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, co znalazło swój wyraz w zamieszczeniu logo Komisji na stronie redakcyjnej. Tym samym PTG podkreśliło swój wkład w przygotowaniu tego znaczącego dzieła.

Profesor Krzysztof H. Wojciechowski w swej recenzji napisał:

Opracowanie (…) ma bardzo wysokie walory naukowe, jest cenne jako nie tylko źródło oryginalnych danych i wartościowych wyników badań specjalistycznych, szczegółowych, lecz także jako wyjątkowej jakości opracowanie zbiorowe integrujące wyniki badań specjalistycznych i przedstawiające ujęcia syntetyczne.

Rekomendujemy Państwu książkę, która będzie przydatna jako podręcznik akademicki dla studentów geografii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, biologii, a także innych kierunków kształcenia oraz dla specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ochrony przyrody i krajobrazu, organizatorów turystyki, autorów przewodników i publikacji krajoznawczych, podróżników i wszystkich miłośników geografii Polski.