Zmarł Profesor Leszek Starkel

wydmy śródlądowe Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 listopada 2021 roku odszedł od nas Prof. Dr hab. Leszek Starkel. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 16 listopada o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prof. Dr hab. Leszek Starkel urodził się w 1931 roku w Wierzbniku (obecnie w granicach Starachowic). Profesor specjalizował się w geomorfologii historycznej i dynamicznej oraz paleogeografii czwartorzędu i paleohydrologii. Zawodowo związany był z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim kierownikiem Zakładu Badań Geośrodowiska w Krakowie.

Profesor prowadził badania z zakresu geomorfologii obszarów górskich. Zainteresowany był szczególnie Karpatami i Himalajami, współtworzył mapy geomorfologiczne Karpat. Jego najbardziej znane książki to „Paleogeografia holocenu”, „Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie” oraz „Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze”

Profesor Leszek Starkel był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1991-1995 sprawował funkcję pierwszego przewodniczącego, a następnie (1995–2003) wiceprzewodniczącego Komisji Paleohydrologii Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu INQUA. W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. Wincentego Pola, przyznawanym przez prezesa PAN na wniosek Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Profesor Leszek Starkel był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego od ok. 1960 roku. W 1989 roku został wyróżniony Złotą Odznaką PTG (nr 514). Był drugim z Polaków – po Pawle Edmundzie Strzeleckim, który w 2004 roku otrzymał najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego: Gold Founders Medal (2004). Był członkiem honorowym m.in. Słowackiego i Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego, International Association of Geomorphologists, Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu INQUA oraz Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Rodzinie Profesora oraz współpracownikom z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Zakładu Badań Geośrodowiska w Krakowie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.