Wydmy śródlądowe – Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka

Kalendarz dnia 18 Lis 2021

wydmy śródlądowe „Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka” to tytuł wykładu, który 18 listopada 2021 r. o godz. 18 wygłosi prof. Elżbieta Kobojek. Wykład odbywa się w ramach spotkań organizowanych przez Oddział Łódzki PTG pod hasłem „Geoczwartki”. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi.

Prelekcja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, ul. Narutowicza 88, sala 107, z jednoczesną transmisją online dla uczestników zamiejscowych z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Podczas wykładu ukazana zostanie specyfika ekosystemu wydm śródlądowych oraz obecnego użytkowania i zagospodarowania pól wydmowych na przykładzie badań w regionie łódzkim. W obrębie Niżu Europejskiego występuje szeroki pas piaszczysty, w skład którego wchodzą eoliczne piaski pokrywowe i wydmy śródlądowe. Europejskie wydmy śródlądowe zostały ukształtowane przez wiatr w zimnych, peryglacjalnych warunkach klimatycznych późnego vistulianu. W holocenie, w warunkach klimatu umiarkowanego, zostały ustabilizowane przez lasy iglaste.

Dopiero wycięcie lasów, głównie w czasach historycznych, spowodowało ponowne ożywienie procesów eolicznych, rozwiewanie, a nawet kształtowanie nowych form wydmowych. Jeszcze w połowie XX wieku aktywne były procesy eoliczne w środkowej Polsce. W obrębie pól wydmowych ukształtował się wyjątkowy ekosystem, o charakterze którego decydują znaczne miąższości piasków kwarcowych, ich duża przepuszczalność, nisko położony poziom wód gruntowych i ubogie gleby.

Więcej na temat wydm śródlądowych przeczytać można w książce autorstwa prof. Elżbiety Kobojek i dr. Sławomira Kobojka pt. Wydmy śródlądowe – środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na przykładzie województwa łódzkiego wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelegentka

Elżbieta Kobojek – jest geografem i geomorfologiem, doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo związana jest z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej. Jej działalność naukowa obejmuje m.in. tematykę związaną z problemami zagospodarowania pradolin, formami ochrony przyrody i użytkowaniem terenu, współczesnymi procesami geodynamicznymi czy antropogenicznymi przekształcenia i możliwościami rewitalizacji małych rzek i ich dolin w miastach.