Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki PTG

ogłoszenie Niniejszym zawiadamiamy, że 22 stycznia 2021 r. podjęta została uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego o likwidacji Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, REGON 015450533. Decyzja o wszczęciu procesu likwidacji została potwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.06.2021 r. Zarząd nad Oddziałem sprawuje jednoosobowo Tomasz Wites, który uchwałą Zarządu Głównego PTG został wyznaczony do przeprowadzenia procesu likwidacji Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki PTG.

Ewentualne wierzytelności można zgłaszać pisemnie, listem poleconym, na adres Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG w likwidacji, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30, w terminie do 18.10.2021 r.; decyduje data stempla pocztowego. Data pierwszego ogłoszenia ws. likwidacji 17.09.2021 r.

Zarząd Główny PTG podjął decyzję o likwidacji na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki. Wniosek umotywowany był zamiarem rezygnacji z odrębnej osobowości prawnej i prowadzenia dalszej działalności całkowicie w strukturach PTG. Jedyną drogą do zniesienia odrębnej osobowości prawnej Oddziału jest jego formalna likwidacji. Proces ten nie oznacza jednak, że działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska Polskiego Towarzystwa Geograficznego w zakresie teledetekcji i geoinformatyki zostanie zakończona.