Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej

Kalendarz dnia 9 Wrz 2021

W imieniu Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej. Seminarium, organizowane pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dedykowane jest prof. dr hab. Marii Łanczont z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Seminarium naukowe pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej odbędzie się w dniach 9-10 września 2021 r. w Lublinie, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (Plac Litewski 2) oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie (Al. Kraśnicka 2d).

Główne tematy poruszane w ramach seminarium naukowego pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej w nawiązaniu do zainteresowań naukowych będą obejmowały prezentacje wyników najnowszych badań, dotyczących: litologii i stratygrafii osadów glacigenicznych i peryglacjalnych, lessów i innych utworów pylastych, geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu oraz geoarcheologii.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału oraz streszczenia wystąpień (do 3 stron tekstu) w pliku Microsoft prosimy przesłać na adres elektroniczny: peryglacjal2020@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. Opłata ulgowa dla studentów i doktorantów to 80 zł. Przelewy prosimy dokonywać na konto UMCS: 68 1140 1094 0000 2905 1600 1130 (mBank SA O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin). Prosimy o wpisanie na przelewie danych personalnych wpłacającego (imię i nazwisko uczestnika) wraz z dopiskiem: „peryglacjal2020”.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Opłata konferencyjna pokrywa koszty wpisowego, książki abstraktów, przerw kawowych, uroczystej kolacji oraz obiadu.
Po zakończeniu seminarium Organizatorzy planują druk wybranych prac w czasopismach naukowych znajdujących się na liście MNiE, m.in.: Annales UMCS, sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia), Polish Journal of Soil Science.

Kontakt