Konferencja naukowa pt. „Wieś i rolnictwo – razem czy osobno?”

Kalendarz dnia 14 Kwi 2021

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. „Wieś i rolnictwo – razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa – zintegrowane planowanie rozwoju”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Konferencji patronuje m.in. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Problematyka konferencji

Procesy urbanizacji, kryzys demograficzny, migracje, zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych, nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego, polityka rozwoju stanowią wyzwania, przed którymi stoją obszary wiejskie. Tematyka konferencji obejmuje dwie części problemowe. Pierwsza część dotyczy identyfikacji zmian zachodzących w strukturach funkcjonalno-przestrzennych obszarów wiejskich oraz relacji między funkcjami rolniczymi a pozarolniczymi. Istotne znaczenie ma również określenie roli pojawiających się nowych funkcji, często innowacyjnych i perspektywicznych wywierających wpływ zarówno na dalszy rozwój wsi, jak i rolnictwa. Druga część konferencji poświęcona jest zintegrowanemu planowaniu rozwoju obszarów wiejskich w świetle nowej ustawy o polityce rozwoju.

Cel konferencji

Głównym celem konferencji pt. „Wieś i rolnictwo – razem czy osobno?” jest zidentyfikowanie i przedstawienie zmian zachodzących w poszczególnych funkcjach pełnionych przez wsie i rolnictwo oraz relacji istniejących między nimi, a także określenia ich miejsca w zintegrowanym planowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

  • problemy rolnictwa na zintegrowanych obszarach wiejskich,
  • przemiany funkcjonalne i nowe trendy rozwojowe na wsi i w rolnictwie,
  • wpływ pandemii COVID-19 na zintegrowany rozwój obszarów wiejskich,
  • określenie kierunków przemian funkcji rolniczych i pozarolniczych na obszarach wiejskich,
  • wpływ zintegrowanego podejścia rozwoju na podniesienie jakości życia mieszkańców wsi,
  • identyfikacja szans i wyzwań, przed którymi stoją Wiejskie Obszary Funkcjonalne,
  • rola nowych zintegrowanych programów rozwoju gmin miejsko-wiejskich i wiejskich,
  • określenie potencjalnych skutków wynikających ze zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dla obszarów wiejskich,
  • obszary strategicznej interwencji w kontekście rozwoju obszarów wiejskich,

Przedmiotem obrad będzie wymiana doświadczeń oraz dyskusja dotycząca problemów związanych z zintegrowanym rozwojem wsi i rolnictwa, a także ich miejsca w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Konferencja „Wieś i rolnictwo – razem czy osobno?” adresowana jest do geografów społeczno-ekonomicznych, ekonomistów, planistów, osób zajmujących się problematyką zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.

Dodatkowe informacje