Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym

„Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym. Od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej” to tytuł najnowszej monografii autorstwa dydaktyków geografii: Joanny Angiel, Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Bogucki. Publikacja została sfinansowana przez: Wydział Geogrfaii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dostępna jest nieodpłatnie na stronie Komisji Edukacji Geograficznej PTG: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/Zajecia_terenowe_2020.

Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli geografii oraz nauczycieli akademickich – dydaktyków geografii. Skierowana jest również do kandydatów do zawodu nauczyciela geografii, czyli studentów geografii. Dodatkowo, atrakcyjne treści odnaleźć w monografii mogą krajoznawcy, przewodnicy turystyczni, ludzie związani z harcerstwem, animatorzy kultury itp. Ważną grupą odbiorców będą również rodzice. To rodzice spędzają ze swymi dziećmi czas na poznawaniu rzeczywistego świata, uczą odkrywać relacje człowieka z miejscem, regionem i krajem. To na rodziców wymuszona pandemią powszechność nauczania zdalnego przeniosła praktycznnie w całości obowiązki organizacji geograficznych zajęć terenowych.

Tematyka monografii

Książka „Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym” zawiera dwa zasadnicze, uzupełniające się i przeplatające ze sobą wątki: badawczy oraz dydaktyczny. Badawczy – wiedzie od teorii ku szkolnej praktyce: wskazuje na potrzeby, cele i satysfakcje z zajęć prowadzonych w terenie jak również identyfikuje trudności z jakimi borykają się nauczyciele pracujący z uczniami w tej formie i daje praktyczne podpowiedzi radzenia sobie z nimi.

Wątek dydaktyczny – uświadamia ciągłość tradycji geograficzno-dydaktycznych, których autorzy opracowania czują się dziedzicami. Co więcej, szeroko prezentuje aktualne koncepcje i sposoby poznania geograficznego realizowanego w formie bezpośrednich, terenowych obserwacji. W tym dydaktycznym spojrzeniu na współczesne i od dawna uznane idee edukacji geograficznej pojawia się wiele odniesień do dzisiejszego, jakże odmiennego świata – konsumpcyjnego, relatywistycznego, pośpiesznego i wirtualnego, oraz funkcjonującej w nim polskiej szkoły. Owo spojrzenie Koncentruje się na bezpośrednim kontakcie człowieka ze środowiskiem (przyrodniczym, społecznym, kulturowym).

W książce przedstawiono pomysły i rozwiązania dydaktyczne stosowane podczas przygotowania i realizacji zajęć terenowych: ich form, metod i technik. Książka „Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym” ukierunkowuje na różnorodne cele, wartości i efekty kształcenia geograficznego.

Spis treści

  • List do Czytelników
  • Idee i źródła inspiracji
  • Nauczyciele i studenci wobec potrzeb prowadzenia zajęć terenowych w edukacji geograficznej
  • Zajęcia w terenie w kontekście nowego spojrzenia na proces poznania
  • Zajęcia „bliższe i dalsze” – różnorodność – rodzaje
  • Zajęcia terenowe „za progiem” klasy szkolnej – aktualne wyzwania