Wykład pt. Suburbanizacja: Uciec z miasta jak najbliżej

Kalendarz dnia 19 Lis 2020

Suburbanizacja będzie kolejnym tematem spotkania zorganizowanego w zdalnej formie przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie to odbędzie się w czwartek 19 listopada 2020 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams. Głównym punktem programu jest prelekcja prof. dra hab. Tomasza Kaczmarka pt. „Suburbanizacja. Uciec z miasta jak najbliżej”.

Tematyka

Suburbanizacja to proces przenoszenia form przestrzennych miasta, podmiotów gospodarczych, ludności i życia miejskiego z miasta centralnego na tereny otaczające, do strefy podmiejskiej.

Celem wykładu jest przedstawienie przesłanek, skali i skutków rozwoju przestrzennego w liczącej ok. 1 mln mieszkańców miejskiej aglomeracji Poznania. Obszar ten stanowi niezwykle dynamiczny układ kształtowany przez proces suburbanizacji, w tym intensywnej suburbanizacji rezydencjalnej. Przejawia się on depopulacją miasta centralnego na rzecz strefy podmiejskiej, w której postępuje rozwój osiedli mieszkaniowych, terenów przemysłowo-usługowych i komunikacyjnych oraz zanik funkcji rolniczej. Suburbanizacja niesie za sobą wiele problemów gospodarczych, infrastrukturalnych, społecznych i środowiskowych, których rozwiązanie wymaga nowych form i instrumentów zarządzania w skali całej aglomeracji miejskiej.

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną zarówno te polityki przestrzenne gmin, które dynamizują proces suburbanizacji jak i działania zmierzające do opanowania szczególnej formy suburbanizacji jaką jest żywiołowe i niekontrolowane rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej (urban sprawl).

Prelegent

Tomasz Kaczmarek, prof. dr hab., geograf miast, ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania strategicznego i planowania przestrzennego. Kierownik Zakładu Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego WGSEiGP UAM oraz Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Unii Geograficznej. Autor ponad 130 publikacji, w tym także książek popularno-naukowych, takich jak: Ilustrowana Geografia Świata, Ludność Świata, Nasza Europa, Ilustrowana Geografia Polski, Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Współautor Strategii rozwoju Metropolii Poznań. Uczestnik konferencji międzynarodowych m.in. w Nowym Jorku, San Francisco, Kantonie, Hajdarabadzie, Jerozolimie, Londynie, Moskwie, Barcelonie i Berlinie.