Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się monografia „Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski”. Monografia ta jest pokłosiem wystawy i konferencji, które miały miejsce w Sejmie RP w marcu 2018 r. (16-26 marca – wystawa oraz 19 marca – konferencja). Wspomniane wydarzenia zorganizowane zostały z okazji Jubileuszu 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018 przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Muzeum UJ. Wystawa i konferencja zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Tematyka monografii

W monografii zamieszczono opisy wystawy, większość wygłoszonych referatów oraz materiały specjalne. Celem konferencji była prezentacja i dyskusja nad dorobkiem naukowo-praktycznym geografii i geografów, związanym z wykorzystaniem wiedzy geograficznej w rozwoju cywilizacyjnym (społecznym, gospodarczym, kulturowym, regionalnym) Polski w ostatnim stuleciu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. i wyzwań przyszłości. 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2018 r. stało się znakomitą okazją do wskazania współczesnych zastosowań geografii. Jubleusz ten był jednocześnie dobrym momentem, aby zastanowić się nad wyzwaniami przyszłości oraz odpowiedzialnie i efektywnie optymalizować przestrzeń życia człowieka.

Monografia została zredagowana przez Przemysława Śleszyńskiego. Wydawnictwu Sejmowemu i Kancelarii Sejmu RP składamy serdeczne podziękowania za wysiłek wydawniczy i sfinansowanie wydania. Publikację można nabyć w księgarni internetowej Wydawnictwa Sejmowego: https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/publikacja/badania-geograficzne-dla-rozwoju-niepodleglej-polski/.

Spis treści

 • Przedmowa (Przemysław Śleszyński)
 • Wystawa „Geografia polska – tradycja i współczesność” (Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska)
 • Wystawa „Współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski” (Przemysław Śleszyński)
 • Środowisko, jego potencjał i zdolności adaptacji do zmian globalnych w kontekście rozwoju kraju (Marek Degórski)
 • Czy grozi nam powódź? O geograficznych badaniach zagrożeń hydrologicznych w Polsce (Artur Magnuszewski)
 • Geografia fizyczna w służbie potrzeb gospodarki kraju na przykładzie działalności Zakładu Badań Geośrodowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Leszek Starkel, Anna Bucała-Hrabia)
 • Krajobraz – terytorium – miejsce. Nieprzemijające walory geografii człowieka (Marcin Wójcik)
 • Wkład geografii w kształtowanie struktury zagospodarowania przestrzennego Polski (Grzegorz Węcławowicz)
 • Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce i ich znaczenie dla polityki rozwoju (Przemysław Śleszyński)
 • Uwarunkowania trwałości regionów polityczno‑wyborczych w Polsce (Mariusz Kowalski)
 • Edukacja geograficzna w Polsce. Idee – tradycje – wyzwania (Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer)
 • „Geographia Polonica” – okno na świat. Wywiad Przemysława Śleszyńskiego z profesorem Leszkiem Antonim Kosińskim
 • Skany dokumentów związanych z Jubileuszem 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii 2018