Walne Zgromadzenie Delegatów PTG i Zebranie Zarządu Głównego PTG

Kalendarz dnia 10 Paź 2020

W sobotę 10 października 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej: w aplikacji Zoom (przy czym głosowania odbywają się korespondencyjnie, za pomocą tradycyjnej poczty) oraz tradycyjnie, w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, w siedzibie Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, w sali konferencyjnej na 6. piętrze.

Porządek dzienny:

 • Zatwierdzenie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Głównego PTG z 27.03.2020 r.
 • Przyznanie odznaczeń i wyróżnień PTG.
 • Zaopiniowanie wniosku Członków Honorowych PTG ws. nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego PTG kol. Antoniemu Jackowskiemu.
 • Zarekomendowanie kandydatury nowego Przewodniczącego PTG i kandydatur wybieralnych członków Zarządu Głównego PTG.
 • Sprawy bieżące i organizacyjne.
 • Wolne wnioski.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbędzie się po posiedzeniu Zarządu Głównego PTG, w sobotę 10 października 2020 r. o godz. 12.00. Walne Zgromadzenie Delegatów PTG odbędzie się również w formie hrybrydowej: w aplikacji Zoom (przy czym głosowania odbywają się korespondencyjnie, za pomocą tradycyjnej poczty) oraz tradycyjnie, w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, w siedzibie Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, w sali konferencyjnej na 6. piętrze. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą wziąć udział Członkowie Zarządu Głównego PTG i Delegaci Oddziałów, którzy zadeklarowali wcześniej chęć udziału w spotkaniu w formie tradycyjnej, jak również – bez prawa głosu – Członkowie Honorowi PTG. Zakończenie obrad planowane jest ok. godz. 16.30. Koszty delegacji na Walne Zgromadzenie Delegatów zwracane będą przez Oddziały w zakresie ustalonym przez Zarządy Oddziałów.

Porządek dzienny:

 • Zagajenie i sprawozdanie Komisji Mandatowej i Wyborczej.
 • Wybór Przewodniczącego WZD.
 • Zatwierdzenie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu WZD z Warszawy z 20.09.2019 r.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wnioskowej i Protokolarnej.
 • Sprawozdanie rzeczowe i finansowe Zarządu Głównego za kadencję 2016-2020.
 • Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTG.
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTG.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTG.
 • Wybory władz Towarzystwa na kadencję 2020-2024: a) wybór Przewodniczącego PTG, b) wybór członków Prezydium ZG PTG, c) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTG, d) wybór członków Sądu Koleżeńskiego PTG.
 • Informacje o przyznanych odznaczeniach i wyróżnieniach PTG.
 • Nadanie tytułu Honorowego Przewodniczącego PTG kol. Antoniemu Jackowskiemu (wniosek Członków Honorowych PTG).
 • Nadanie godności Członka Honorowego PTG.
 • Wystąpienie ustępującego Przewodniczącego PTG.
 • Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego PTG.
 • Sprawy bieżące.
 • Wolne wnioski.

Osobom uczestniczącym w spotkaniu w formie tradycyjnej przypominamy o obowiązujących restrykcjach wynikających z wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemii. Uczestnicy spotkań zobowiązani są do zachowania dystansu, zakrywania ust i nosa, jak również korzystania ze środków do dezynfekcji rąk. W przypadku włączenia Warszawy do tzw. „strefy żółtej”, spełniony będzie wymóg organizacji spotkania w sali zapewniającej min. 4m2 na jednego uczestnika. W sali będą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do udziału w poszczególnych spotkaniach (posiedzenie ZG PTG i WZD), które wcześniej zadeklarowały udział w formie tradycyjnej, i które przed spotkaniami podpiszą listę obecności.