Podsumowanie kadencji 2012-2016 i 2016-2020: Przemówienie Honorowego Przewodniczącego PTG, Prof. Antoniego Jackowskiego

Członkowie i Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Szanowni Państwo,

Pozwalam sobie skierować do Państwa kilka słów skreślonych w dniu, kiedy skończyłem pełnić zaszczytną funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Chciałbym bowiem bardzo gorąco podziękować Wam wszystkim i każdemu z osobna za naszą ośmioletnią współpracę, która pozwoliła przywrócić Towarzystwu należne mu miejsce w świadomości społeczeństwa polskiego i międzynarodowego środowiska geografów. Moje szczególne podziękowania kieruję do członków Zarządu Głównego ostatnich dwóch kadencji, a zwłaszcza do moich najbliższych współpracowników, działających w tym okresie w Prezydium i Sekretariacie.

Podsumowanie kadencji 2012-2016 i 2016-2020

Obejmując w 2012 roku funkcję Przewodniczącego byłem w pełni świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie wybranej na szefa Towarzystwa. Wspaniałe dzieje PTG i jego Członków w okresie ostatnich stu lat zobowiązywały do kontynuacji tej chlubnej tradycji. Nakazywał to również dorobek moich wielkich poprzedników, którzy w znaczący sposób przyczynili się do nieprzerwanej aktywności Towarzystwa, nawet w warunkach ekstremalnych.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Członkom PTG oraz naszym Przyjaciołom za wielki trud włożony w przygotowanie i godny przebieg Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dzięki Państwa zaangażowaniu Towarzystwo odzyskało swój dawny blask i odgrywa obecnie ważną rolę w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym Polski, a także w skali światowej.

Stałe kontakty, jakie utrzymywałem z Państwem przez ostatnie osiem lat, utwierdziły mnie w przekonaniu o wyjątkowości środowiska polskich geografów. Nigdy nie wiązaliśmy naszej kariery z aktualną sytuacją polityczną. O naszej pozycji społecznej i zawodowej decydowały zawsze dorobek i własna, ciężka praca.

Wyzwania stojące przed PTG w nowej kadencji

Polskie Towarzystwo Geograficzne okrzepło już w roli lidera środowiska polskich geografów i jest przygotowane do dalszej, wydajnej pracy na rzecz nas wszystkich. Sprostać temu muszą wybrane dzisiaj nowe władze Towarzystwa. Do pełnienia najważniejszych funkcji w Towarzystwie wybrano osoby, które na pewno spełnią oczekiwania Państwa w zakresie utrzymania wysokiej rangi polskiej Geografii.

Wielką radością napawa mnie fakt, że przewodnictwo w Towarzystwie przekazuję w ręce Pani Profesor Urszuli Mygi-Piątek. Reprezentuje Ona ten nurt działalności społecznej, w którym czołowe miejsca zajmują: etos wykonywanego zawodu geografa, wykształcony warsztat naukowy oraz sprawność organizacyjna. Przypomnę też, że kol. Profesor Urszula Myga-Piątek jest drugą – po Profesor Annie Dylikowej – Kobietą, pełniącą zaszczytną funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W nadchodzącym okresie Towarzystwo będzie czekać wiele trudnych chwil. Aby przetrwać ciężkie czasy musimy być silni, a nasza siła powinna tkwić w jedności naszego środowiska. Musimy stale przypominać sobie i innym, że łączy nas wszystkich wspaniała Macierz, jaką stanowi Geografia! Należy większą troską ogarnąć sprawy naszej Geografii jako ważnej dziedziny nauki, a także przedmiotu nauczania szkolnego, kształtującego świadomość przestrzenną, krajobrazową, przyrodniczą oraz historyczną dzieci i młodzieży. Ostatnio obserwuje się próby tworzenia pozornych argumentów, uzasadniających rozdział geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Powinniśmy być świadomi, że argumentacja taka nie ma uzasadnienia merytorycznego, ale wynika głównie z przerostu ambicji niektórych polityków. Straty, które już powstały z tego powodu nasi następcy będą musieli odrabiać przez lata. Ponieważ jednak jestem urodzonym optymistą, wierzę, że po momentach trudnych nadejdą chwile radosne.

Przesłanie PTG

Kończąc ten list chciałbym przypomnieć słowa zawarte w ostatnim akapicie Przesłania Polskiego Towarzystwa Geograficznego do Geografów Świata, uchwalonego na Kongresie Geografii Polskiej w dniu 13 kwietnia 2018 roku. Mają one wymiar ponadczasowy i powinny stanowić motto naszej aktywności przez wiele lat:

Pragniemy, aby do powszechnej świadomości ludzi powróciła Geografia jako piękny i porywający dział nauki i dydaktyki, niezwykle ważny w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Powinniśmy odpowiedzialnie uświadomić wszystkim, że świat bez Geografii byłby konstrukcją ułomną i ubogą. Geografii nie można ani unicestwić, ani usunąć ze świadomości społecznej. Do nas, Geografów obecnej i przyszłych generacji, należy zapewnienie Jej wyjątkowego miejsca w kolejnych stuleciach.

Z geograficznymi pozdrowieniami,

Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Prof. Dr hab. Antoni Jackowski