Rekomendacja Kol. Urszuli Mygi-Piątek na Przewodniczącą PTG

Rekomendujemy do pełnienia funkcji Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kadencji 2020-2024 Koleżankę Dr hab., Prof. UŚ Urszulę Mygę-Piątek, dotychczasową Wiceprzewodniczącą PTG.

Kol. Urszula Myga-Piątek (ur. 1963 r. w Sosnowcu) należy do grona wyróżniających się naukowców, specjalizujących się w problematyce krajobrazu kulturowego, geografii kultury i geografii turyzmu, posiada również znaczący dorobek w zakresie regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Swoją karierę życiową i naukową związała z Uniwersytetem Śląskim, w którym uzyskała magisterium (1987) oraz stopnie naukowe doktora (1999) i doktora habilitowanego (2013). W 2015 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ). Od 2016 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (obecnie Nauk Przyrodniczych). W latach 2015-2019 była Kierownikiem Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, a od 2020 r. kieruje Zespołem Badań Krajobrazu.

Działalność w PTG

Znacząca część osiągnięć organizacyjnych kol. Urszuli Mygi-Piątek wiąże się z Polskim Towarzystwem Geograficznym, którego członkiem jest od 1998 roku. W latach 1999-2002 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Oddziału Katowickiego PTG. W 2016 r. Walne Zebranie Delegatów powierzyło Jej odpowiedzialną funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego. Była jednym z głównych organizatorów obchodów Jubileuszu 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018. Koordynowała wiele przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym, współpracowała z organizatorami obchodów regionalnych i lokalnych. Współtworzyła Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG i przez szesnaście lat (4 kadencje) była jej przewodniczącą (2002-2018). Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej tej Komisji. Ma wielkie zasługi w utworzeniu w 2002 r. periodyku Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Poprzez swoją aktywność i doświadczenie zapewniła czasopismu wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Sprawiło to, że Prace… cieszą się zasłużonym uznaniem badaczy w kraju i za granicą. Kol. Urszula Myga-Piątek była Sekretarzem (2002-2017) i jest Przewodniczącą (od 2017 r.) Rady Redakcyjnej oraz redaktorem naczelnym tego czasopisma. Za działalność na rzecz PTG została wyróżniona Złotą Odznaką PTG (nr 842, 2013) oraz Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG (2018).

Działalność naukowa

Kol. Urszula Myga-Piątek jest cenionym badaczem, posiadającym pokaźny dorobek naukowy, znaczący w Polce i za granicą. Obejmuje on około 150 publikacji, z których blisko 50 ukazało się po uzyskaniu habilitacji. Wszystkie prace charakteryzuje bardzo wysoki poziom merytoryczny i nowatorstwo problemowe. Powoduje to, że często są one cytowane w literaturze światowej, nie tylko geograficznej. Do najbardziej znaczących polskich publikacji można zaliczyć monografię habilitacyjną: Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne (2012). Kandydatka publikuje swe artykuły w czasopismach m.in.: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Studia Geohistorica, Przegląd Geograficzny, Przegląd Geologiczny, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Geographia Polonica, Quaestiones Geographicae, Problemy ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, Problemy Ekologii Krajobrazu, Environmental & Socio-economic Studies, iForest Biogeosciences and Forestry, Environment Earth Science, Journal of Environmental Planning and Management oraz rozdziały w monografiach Wydawnictwa Springer.

Kol. Urszula Myga-Piątek brała udział w projektach, głównie o charakterze aplikacyjnym, przygotowywanych na zlecenie administracji centralnej i samorządowej, będących podstawą do przygotowania aktów prawnych dotyczących ochrony krajobrazu. Uczestniczy w pracach ważnych instytucji eksperckich i doradczych oraz towarzystw naukowych. Jest Przewodniczącą Zespołu „Krajobrazy Miejskie” w Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W ostatnim czasie została członkiem z wyboru ważnych gremiów naukowych i planistycznych: Komitetu Nauk Geograficznych PAN (kadencja 2020-2023), Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia GIS FORUM w Zagrzebiu, Stowarzyszenia SILGIS, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Przewodniczyła dotychczas (lub współprzewodniczyła) 25 konferencjom naukowym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kierowanie organizacją cyklicznych Konferencji Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Była członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Geografii Polskiej (2018), zasiadała w komitetach organizacyjnych cyklicznych konferencji międzynarodowych i krajowych, m.in.: GIS Odyssey (Chorwacja) oraz GIS Silesia. Kilkakrotnie odbywała staże zagraniczne (Strasburg, Zagrzeb, Czerniowce) i uczestniczyła w polsko-japońskim projekcie A Comparative Study of the Preservation and Utilization of Historical Cities (2008-2009). Współorganizowała i brała udział w kilku zagranicznych wyprawach poznawczych. Brała czynny udział w ponad 200 konferencjach i seminariach naukowych, z których znaczna część miało charakter międzynarodowy. Podczas tych spotkań wielokrotnie wygłaszała referaty zamawiane. Jest bardzo dobrym dydaktykiem, wypromowała ponad 70 magistrantów i dwoje doktorantów (członków PTG: dr Michała Sobalę i wyróżnioną przez Komitet Nauk Geograficznych PAN nagrodą im. E. Romera za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 2017 r. Katarzynę Pukowiec-Kurdę). Kol. Urszula Myga-Piątek była recenzentem w 5 postępowaniach habilitacyjnych i 5 doktorskich a ponadto wielokrotnie członkiem komisji doktorskich i habilitacyjnych. Sporządziła ponad sto recenzji wydawniczych i opracowań planistycznych.

Działa aktywnie społecznie na rzecz regionu w którym mieszka. Należy do grona członków-założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”.

Szczegółowe informacje o dorobku i publikacjach kol. Urszuli Mygi-Piątek można znaleźć m.in. na stronach internetowych:

Z Jej zainteresowań pozazawodowych należy wymienić: astronomię, sztukę ogrodową i podróże. Jest fanką zespołu Dire Straits. Od 1986 r. jest zamężna (Mąż Janusz), ma dwie córki: Nastazję (1989) i Nadię (1995) oraz wnuczkę Zofię. Dorośli członkowie Rodziny są także członkami PTG.

Rekomendacja

Mamy wielki szacunek i uznanie dla kol. Urszuli Mygi-Piątek za Jej dotychczasowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, a także za wielkie zaangażowanie w sprawy Towarzystwa i jedności Geografii. Przez lata współpracy dała się poznać jako osoba niezwykle pomocna i koleżeńska, a ze względu na koncyliacyjny, ale i stanowczy sposób wyrażania myśli, udowodniła posiadane predyspozycje do pełnienia odpowiedzialnej roli lidera i kierowania Polskim Towarzystwem Geograficznym. Jesteśmy głęboko przekonani, że jako Przewodnicząca PTG spełni oczekiwania naszego środowiska w zakresie utrzymania wysokiej pozycji geografii w Polsce i na świecie. Uważamy, że kol. Urszula Myga-Piątek będzie godną następczynią dotychczasowych Prezesów Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a zwłaszcza Pani Profesor Anny Dylikowej, jedynej w tym gronie Geografa-Kobiety, pełniącej funkcję Przewodniczącej w latach 1981-1990.

Rekomendacji udzieliły następujące osoby:

 • dr Krzysztof Badora, O/Opolski
 • prof. dr hab. Marek Degórski, O/Warszawski, Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • prof. dr hab. Bolesław Domański, O/Krakowski
 • mgr Urszula Gospodarek, O/Częstochowski
 • dr hab. Adam Hibszer, O/Katowicki
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, O/Krakowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • prof. dr hab. Jacek Jania, O/Katowicki, Członek Honorowy PTG
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, O/Warszawski, Przewodniczący Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych
 • prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, O/Krakowski
 • dr Justyna Liro, O/Krakowski
 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski, O/Warszawski, Członek Honorowy PTG
 • mgr Beata Maciejewska, O/Warszawski
 • dr hab., prof. UAM Małgorzata Mazurek, O/Poznański
 • dr Tomasz Napierała, O/Łódzki
 • prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, O/Gdański
 • prof. dr hab. Florian Plit, O/Warszawski, Członek Honorowy PTG
 • dr hab., prof. IGiPZ PAN Joanna Plit, O/Warszawski
 • prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska, O/Krakowski
 • prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, O/Słupski, Członek Honorowy PTG
 • dr hab., prof. UJ Izabela Sołjan, O/Krakowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, O/Poznański
 • prof. dr hab. Daniela Szymańska, O/Toruński
 • dr Wioletta Szymańska, O/Słupski
 • dr hab., prof. IGiPZ PAN Przemysław Śleszyński, O/Warszawski
 • dr hab., prof. IGiPZ PAN Marek Więckowski, O/Warszawski
 • dr hab. Tomasz Wites, O/Warszawski
 • dr hab., prof. UŁ Bogdan Włodarczyk, O/Łódzki
 • dr hab., prof. UŁ Marcin Wójcik, O/Łódzki