Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018

Antoni Jackowski
Tomasz Wites

Z radością informujemy, że nakładem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Polskiego Towarzystwa Geograficznego ukazała się „Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018„. Głównym celem przygotowania wydawnictwa była chęć ukazania opinii publicznej osiągnięć Towarzystwa i polskich geografów w tym niezwykłym okresie. Uznano, że powinny one zostać utrwalone choćby dla kolejnych pokoleń geografów.

Informację o wydaniu księgi dokumentującej Jubileusz 100-lecia Towarzystwa ogłoszono podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG w Sosnowcu w dniu 29 września 2018 roku. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Szczegółowe wiadomości przekazano oddziałom i komisjom tematycznym w pismach z 12 grudnia 2018 roku oraz 17 maja 2019 roku. Zwracano w nich uwagę, że planowane wydawnictwo, będące podsumowaniem roku jubileuszowego ma się stać swoistym dokumentem, ukazującym różne działania i ich efekty, rejestrowane w skali całego Towarzystwa, jak też oddziałów czy kół oraz komisji.

Zawartość Księgi

Od samego początku postanowiono, że publikacja będzie zawierać bogatą część dokumentacyjną, na którą złoży się otrzymana korespondencja (okolicznościowe adresy, dyplomy, listy gratulacyjne itp.), jak też bibliografia jubileuszu, uwzględniająca ukazujące się z tej racji prace naukowe (książki, artykuły) oraz materiały medialne. Dzięki zaplanowanym działaniom można uznać publikację za swego rodzaju suplement do wydanej pod redakcją prof. Marka Sobczyńskiego trzytomowej monografii Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności (Łódź 2018).

Księga Wielkiego Jubileuszu składa się z kilku części, których wyróżnienie było niezbędne dla przejrzystości prowadzonej narracji. Podstawowy trzon pracy stanowią „raporty”, odnoszące się do poszczególnych imprez czy inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Główny, oddziały i komisje. W odniesieniu do wydarzeń centralnych przyjęto kolejność chronologiczną, natomiast w przypadku pozostałych opracowań uwzględniono alfabetyczną kolejność nazw oddziałów i komisji. Wydarzenia krajowe wzbogacono o przegląd inicjatyw międzynarodowych odnoszących się do świętowania jubileuszu.

W odrębnym rozdziale zaprezentowano laureatów Medalu Pamiątkowego 100-lecia PTG. Jest to słownik biograficzno-informacyjny. Zawiera podstawowe wiadomości o wyróżnionych osobach i instytucjach, z uwzględnieniem ich aktywności w PTG. Zamieszczono też wykaz władz statutowych w roku jubileuszowym. Publikację zamyka kalendarium dziejów PTG oraz bibliografia jubileuszu. Stanowią one część autonomiczną, a przy ich opracowaniu uwzględniono również materiały zawarte w niniejszej Księdze.

Podziękowania

Pragniemy bardzo podziękować Panu prof. Markowi Drewnikowi, Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, za wyrażenie zgody na publikację naszej Księgi. Dziękujemy Autorom tekstów i ilustracji za trud włożony w przygotowanie poszczególnych opracowań. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani mgr Małgorzaty Ciemborowicz, Kierownika Pracowni Wydawniczej IGiGP UJ, za projekt okładki, przygotowanie książki do druku, a także za okazywaną nam życzliwość i cierpliwość. Jesteśmy wdzięczni Recenzentom, Panom Profesorom Kazimierzowi Krzemieniowi i Markowi Więckowskiemu, za wnikliwą lekturę tekstu i cenne uwagi. Wreszcie dziękujemy nieocenionym Paniom mgr Beacie Maciejewskiej, prof. UŚ Urszuli Mydze-Piątek oraz prof. UJ Izabeli Sołjan za pomoc okazaną nam na wszystkich etapach powstawania Księgi.

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało beneficjentem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Doskonała Nauka„, otrzymując grant na wydanie Księgi Wielkiego Jubileuszu. W uzasadnieniu wydania księgi jubileuszowej PTG Zespół oceniający podkreślił nowatorski charakter tematyki monografii, w tym oryginalność prezentowanych materiałów, a także znaczenie publikacji dla popularyzacji geografii w Polsce.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że Księga Wielkiego Jubileuszu spotka się z zainteresowaniem geografów, a także historyków nauki i oświaty. Podczas jubileuszu niejednokrotnie podkreślano, że przez mijające 100 lat Polskie Towarzystwo Geograficzne stale uświadamiało Polakom, jak ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym, a także kulturalnym odgrywa geografia. Chcemy wierzyć, że poprzez tę publikację w świadomości społecznej ugruntuje się przekonanie, że geografia jest ważną dziedziną nauki, niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania współczesnego świata.

Odnośniki: