Atlas krajów wyszehradzkich

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Geograficzne rozpoczęło prace nad monografią-atlasem „Geograficzne uwarunkowania i czynniki rozwoju krajów wyszehradzkich”. Główną przesłanką monografii-atlasu jest fakt, że pomimo już prawie trzydziestu lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej (najpierw Trójkąta Wyszehradzkiego) nie powstało kompleksowe i wyczerpujące opracowanie dotyczące różnorodnych podstaw i wyzwań rozwojowych tego obszaru geograficznego.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna i geopolityczna na świecie wskazuje, że w przyszłości tego typu związki regionalnej współpracy mogą mieć znacznie większe znaczenie niż obecnie i być skuteczną alternatywą wobec rozwiązań globalnych. Pod względem geopolitycznym i militarnym wynika to z potrzeby zacieśniania współpracy między krajami bliskimi sobie geograficznie (sąsiedztwa) wobec różnych zagrożeń. Pod względem gospodarczym – z powodu pożądanego skracania łańcuchów dostaw i tworzenia warunków dla samowystarczalności, np. żywnościowej, farmaceutycznej. Zaś pod względem społecznym – z konieczności wzmacniania relacji międzyludzkich, zwłaszcza w regionach sąsiadujących ze sobą. W świetle powyższego wydaje się, że Grupa Wyszehradzka ma wiele zalet, aby warunki te spełnić, tj. stać się obszarem modelowym takiej współpracy. Proponowane wydawnictwo powinno też być pierwowzorem (zaczątkiem, inicjacją) dla kolejnych opracowań, np. bardziej wyczerpującej, pogłębionej monografii, czy profesjonalnego Atlasu Regionalnego (w nawiązaniu do formy i treści atlasów narodowych).

Cele planowanej monografii atlasowej są zatem następujące:

  • naukowe: synteza dorobku i aktualnego stanu wiedzy na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych, wpływających na rozwój krajów wyszehradzkich, tj. czynników i barier rozwojowych;
  • edukacyjne: promocja i upowszechnienie wiedzy o krajach wyszehradzkich;
  • społeczno-polityczne: wzmacnianie poczucia więzi i przynależności do wspólnoty opartej o wielostronne i wzajemnie uzupełniające się cele krajów wyszehradzkich;
  • społeczno-ekonomiczne: umacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zacieśnianie współpracy między krajami wyszehradzkimi, w tym Polską i Węgrami;
  • prestiżowe i reprezentacyjne: promocja Polski za granicą oraz uzasadniona satysfakcja intelektualna z przygotowanego wydawnictwa.

Monografia-atlas pt. „Geograficzne uwarunkowania i czynniki rozwoju krajów wyszehradzkich” przygotowywana jest od 1 czerwca 2020 r. przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w ramach projektu o tym samym tytule, pozyskanego w procedurze konkursowej z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (IWPW). Prace powinny być zakończone do grudnia 2020 r. Budżet projektu wynosi 141 tys. zł, w tym środki IWPW – 123 tys. zł. Projekt z ramienia PTG koordynują Konrad Czapiewski i Przemysław Śleszyński. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://ptgeo.org.pl/atlasv4.