Zarząd Główny PTG – ustalenia zdalnego posiedzenia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

27 marca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W posiedzeniu uczestniczyło 30 z 40 uprawnionych do głosowania członków Zarządu Głównego. Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTG z dnia 20 września 2019 roku. Zarząd Główny podjął w drodze głosowań kilka istotnych decyzji.

Głosowania

Po pierwsze, przyjęta została uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe PTG za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Po drugie, wybrano czteroosobowy skład Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i pozostałych, wybieralnych członków Prezydium i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Komisji Wyborczej zasiadać będą: kol. Wiesława Gierańczyk z Oddziału Toruńskiego, kol Mariusz Miedziński z Oddziału Słupskiego, kol. Łukasz Musiaka z Oddziału Łódzkiego oraz kol. Tomasz Rachwał z Oddziału Krakowskiego. Serdecznie gratulujemy nominacji.

Po trzecie, ustalono 1 czerwca 2020 roku jako ostateczny termin zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego PTG.

Wreszcie, zatwierdzono zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji Konkursu Prac Magisterskich składu Sądu Konkursowego XXXVI Konkursu Prac Magisterskich. Nominacje otrzymali: dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW (Przewodnicząca Sądu, członek Komisji Konkursu), prof. dr hab. Marek Sobczyński (członek Komisji Konkursu), prof. dr hab. Wioletta Kamińska (członek Komisji Konkursu), dr hab. Andrzej Macias, prof. UAM (członek Komisji Konkursu), dr Miłosz Jodłowski (Sędzia Referent, członek Komisji Konkursu), dr Jacek Wolski (członek Komisji Konkursu), dr Joanna Popławska (sekretarz Sądu, członek Komisji Konkursu), prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr hab. Dariusz Ilnicki, dr hab. Anna Runge. Nominowanym osobom serdecznie gratulujemy. Jednocześnie, Zarząd Główny PTG wyraził zgodę, aby wspomniany Sąd Konkursowy przeprowadził swoje posiedzenia w trybie on-line.

Dziękujemy serdecznie za gratulacje kierowane przez członków Zarządu Głównego PTG pod adresem Przewodniczącego PTG Profesora Antoniego Jackowskiego z tytułu otrzymanego Medalu im. Wincentego Pola oraz za jego działania podejmowane na rzecz Towarzystwa. Dziękujemy też pięknie za nadesłane gratulacje dla Prezydium Zarządu Głównego PTG za sprawne zorganizowanie posiedzenia Zarządu w formie zdalnej.

Decyzje i informacje Prezydium po posiedzeniu Zarządu Głównego PTG

W porozumieniu z Zarządem Oddziału Wrocławskiego PTG oraz Dyrekcją Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego podjęto ostateczną decyzję o odwołaniu Zjazdu PTG w 2020 roku. Zjazd zostanie zorganizowany w przyszłym roku, zaś organizację powierzymy ponownie Ośrodkowi Wrocławskiemu. Walne Zebranie Delegatów PTG połączone z wyborami Przewodniczącego PTG i władz Towarzystwa odbędzie się 10 października 2020 r. w Warszawie. Celowo zaplanowano zebranie w sobotę, aby umożliwić dogodne warunki do uczestniczenia, zarówno nauczycielom, pracownikom akademickim uczelni, jak i wszystkim pozostałym Członkom PTG, wybranym na delegatów.

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne i powtarzające się głosy o potrzebie przesunięcia terminu przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach, Prezydium Zarządu Głównego PTG podjęło decyzję o przedłużeniu terminu przeprowadzenia zebrań i dostarczenia informacji o ich rezultatach – w tym wyborze delegatów na Walne Zebranie Delegatów, do 1 września 2020 roku. Wskazano, że zebrania można przeprowadzić w formie bezpośredniej w sytuacji gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne, lub w formie elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Z powodu zagrożenia epidemicznego wszystkie wydarzenia związane z Nocą Geografii (3 kwietnia 2020 roku), zaplanowane w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, zostały odwołane.

Informujemy, że w tym roku termin składania zeznań podatkowych do Urzędów Skarbowych za 2019 rok ze względów epidemicznych został przedłużony do 31 maja. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na Polskie Towarzystwo Geograficzne: https://ptgeo.org.pl/kontakt/przekaz-1/.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia!

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tomasz Wites