Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Benicjusza Głębockiego

W poniedziałek 4 marca 2019 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w tym roku obchodzi 100 lecie powstania Uniwersytetu Poznańskiego, miała miejsce uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Benicjusza Głębockiego twórcy poznańskiej szkoły geografów rolnictwa, prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w latach 1986-1990 i 1996-2002, zastępcy dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w latach 1981-1987 i 1991-1996 oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi w latach 1987-2004. W 1983 r. był współorganizatorem Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie Komisji Obszarów Wiejskich) działającej przy Polskim Towarzystwie Geograficznym i jednocześnie przez szereg lat był jej wiceprzewodniczącym. Uroczystość zgromadziła władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członków Senatu UAM, pracowników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, geografów rolnictwa i wsi z ośrodków naukowych: Gdańska, Kielc, Koszalina, Krakowa, Łodzi, Słupska, Torunia i Warszawy oraz rodzinę i przyjaciół Profesora.

W styczniu 1968 r. prof. Benicjusz Głębocki uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Napisał wówczas rozprawę pt. „Struktura przestrzenno-ekonomiczna województwa szczecińskiego”, której promotorem była prof. Stanisława Zajchowska.

Słowa podziękowania za trud włożony w propagowanie nauki złożył JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. W swoim przemówieniu Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak podkreślił duże znaczenie działalności dydaktycznej Profesora, nie tylko dla studentów, ale również dla nauczycieli geografii szkół podstawowych i średnich.

Podczas laudacji, którą wygłosiła prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, promotor odnowienia doktoratu, zwróciła uwagę na znaczny dorobek profesora w zakresie geografii rolnictwa. Następnie JM Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wręczył dyplom odnowienia doktoratu Jubilatowi. Prof. Benicjusz Głębocki podczas uroczystości podziękował i w swoim przemówieniu wspominał wiele anegdotycznych sytuacji ze swojego zawodowego życia. Uroczystość uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Shizuki Okumury studentki studiów doktoranckich w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Na zakończenie dr Ewa Kacprzak podziękowała Profesorowi w imieniu Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi oraz odczytała listy gratulacyjne.

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak

Kierownik Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi, UAM w Poznaniu