Przekaż 1% na rzecz PTG

Wielce Szanowni i Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wielce Szanowni i Drodzy Geografowie, Wielce Szanowni i Drodzy Przyjaciele Towarzystwa,

Nawiązując do poprzednich apeli pozwalam sobie ponownie zwrócić się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie na rzecz Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1% odpisu podatkowego od PIT za rok 2018.

W poprzednich latach dzięki Państwa życzliwości w tym zakresie mogliśmy przygotować i zapewnić godny przebieg Jubileuszu Stulecia powstania naszego Towarzystwa. Odbyło się szereg ważących imprez naukowych, wystaw, opublikowano kilka monumentalnych wydawnictw, które będą służyć następnym pokoleniom. Mam na myśli zwłaszcza edycje: Geografowie polscy. Słownik biograficzny (wspólnie z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Komitetem Nauk Geograficznych PAN, 3 tomy) oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności (wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ, 3 tomy). W najbliższym czasie ukażą się trzy dalsze publikacje związane z naszym Jubileuszem.

Jubileusz Stulecia działalności Towarzystwa przybrał nieoczekiwane rozmiary. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Państwa, a także wielkiej i ofiarnej pracy wszystkich bez wyjątku członków PTG. Obok obchodów „centralnych” odbywały się liczne uroczystości na poziomie regionalnym i lokalnym. Sprawiło to, że geografia ponownie zajęła należne jej miejsce w świadomości społecznej, nauce i kulturze, znalazła też uznanie czynników państwowych i samorządowych. Ożywiły się też znacznie nasze kontakty międzynarodowe. Zamierzamy przygotować i opublikować w 2019 r. coś w rodzaju Białej Księgi, której celem będzie udokumentowanie przebiegu Roku Jubileuszowego.

Obowiązujący w Polsce system finansowania organizacji i stowarzyszeń typu PTG nie stwarza Zarządowi Głównemu możliwości nawet na realizację podstawowych zadań statutowych. Jedynym stałym źródłem dopływu finansów są składki członkowskie. Obecna sytuacja finansowa w zasadzie uniemożliwia nam prowadzenie jakiejkolwiek sensownej polityki zarówno w sferze nauki, jak i kształcenia młodych kadr.
Pieniądze, jakie wpłyną na nasze konto z Państwa odpisu podatkowego zostaną przede wszystkim przeznaczone na fundowanie nagród dla laureatów konkursu na najlepsze prace magisterskie, a także będą spożytkowane na przygotowanie i wydanie wspomnianej wyżej Białej Księgi. Przy okazji pragnę zapewnić, że Towarzystwo stale podejmuje różne działania w celu uzyskania sponsorów – czasami z sukcesem!

Licząc na Państwa wspaniałomyślność pozostaję z głębokim szacunkiem

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:
1) nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
2) numer KRS: 0000110860,
3) wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.