XXXV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania

Kalendarz dnia 6 Cze 2019

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają na XXXV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania.

Głównym celem Seminarium jest identyfikacja nowych zjawisk i procesów zachodzących na obszarach wiejskich w kontekście dokonujących się na ich terenie zmian ludnościowych, społecznych, przestrzennych, gospodarczych i funkcjonalnych, a także określenie nowych wyzwań dla dalszego rozwoju obszarów wiejskich. Zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze w ostatnich latach spowodowały znaczące przeobrażenia na obszarach wiejskich w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczyniło się to do przejścia od tradycyjnej wsi rolniczej do obszarów wiejskich podlegających różnorodnym uwarunkowaniom, często o charakterze lokalnym. Współczesna wieś może nie tylko przybierać zróżnicowane formy, ale jest też miejscem zamieszkania różnych grup społeczności. W kształtowaniu współczesnego oblicza wsi szczególną rolę odgrywają nowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, dotykające nie tylko strefy podmiejskie, rozwijające się intensywnie pod wpływem pobliskich miast, ale również w coraz większym stopniu pojawiające się na obszarach peryferyjnych. Zmieniło się też postrzeganie obszarów wiejskich i ich potencjału, jako miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmienia się także oblicze samego rolnictwa, jednak możliwości rozwojowych współczesnej wsi można upatrywać przede wszystkim w zwiększonej aktywności gospodarczej w sferze pozarolniczej. W tym kontekście słuszne wydaje się pytanie o współczesne wyzwania i przyszłe kierunki rozwoju obszarów wiejskich.

W założeniu organizatorów Seminarium powinno stanowić forum wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk naukowych, których zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce obszarów wiejskich. Szczegółowa problematyka Seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • współczesne zmiany ludnościowe i nowe zjawiska demograficzne na obszarach wiejskich;
  • zmiany społeczno-kulturowe na obszarach wiejskich; nowe społeczności w przestrzeni wiejskiej; społeczność wiejska czy społeczności wiejskie; konflikty w przestrzeni wiejskiej;
  • kapitał ludzki i aktywność społeczna na obszarach wiejskich; rozwój infrastruktury społecznej na wsi; rola lokalnych liderów i organizacji społecznych w rozwoju wsi;
  • zmiany osadniczo-krajobrazowe na obszarach wiejskich; procesy suburbanizacji; budownictwo mieszkaniowe na wsi; nowe osadnictwo a przemiany krajobrazowe na obszarach wiejskich;
  • przemiany społeczne i nowe trendy w rolnictwie; nowe formy działalności i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; przemiany funkcjonalne w przestrzeni wiejskiej;
  • współczesne wyzwania i kierunki rozwoju obszarów wiejskich; prognozowanie rozwoju obszarów wiejskich.

Linki: