Konkurs dla Nauczycieli Geografii pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej PTG

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla nauczycieli geografii pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej PTG pt. „Czym są dla mnie zajęcia geograficzne w terenie?”.

Celem konkursu jest:

 • stworzenie okazji do tego, by nauczyciele geografii, którzy prowadzą z uczniami zajęcia geograficzne w terenie podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksją na ich temat;
 • wyłonienie najlepszych nadesłanych na konkurs prac, ich opublikowanie oraz nagrodzenie Autorów (w formie 3 nagród finansowych i kilku wyróżnień);
 • zachęcenie innych nauczycieli geografii do prowadzenia zajęć geograficznych w terenie;
 • popularyzowanie dobrych praktyk nauczycielskich poprzez wykorzystanie wyników konkursu w opracowaniu naukowo-dydaktycznym naszego autorstwa.

Konkurs, organizowany pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział nauczyciele geografii, którzy przygotują i prześlą w wyznaczonym terminie obszerną wypowiedź w formie pisemnej, dotyczącą tematyki określonej w jego tytule. W redagowaniu pracy konkursowej pomocne mogą być niżej zamieszczone pytania. Prosimy jednak traktować je jako naszą podpowiedź określającą jej ogólną zawartość, nakreślającą ramę wypowiedzi, a nie jako testowe pytania, ograniczające jej zakres do krótkiej odpowiedzi. Cenione będą również wątki wykraczające poza określoną poniżej tematykę. Niezwykle cenne (aczkolwiek nie obligatoryjne) byłyby cytaty z wypowiedzi uczniów uzyskane jako ich odpowiedź na pytanie zawarte w tytule konkursu oraz ciekawe fotografie dotyczące zajęć terenowych. W ocenie pracy konkursowej będzie brana pod uwagę m. in. obecność refleksji własnych, szczerość wypowiedzi, ich dokładność, szczegółowość. Wypowiedź powinna obejmować przynajmniej 2-3 strony tekstu (czcionka 12 TNR, odstęp 1,5).

Pracę konkursową należy podpisać godłem lub pseudonimem, a nie własnym nazwiskiem. Dokument (zapisany w pliku pdf) prosimy przesłać na adres mailowy Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego: kegptg.konkurs(at)gmail.com do 10 lutego 2019 r. W osobnym dokumencie prosimy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, adres e-mailowy, telefon oraz to samo godło/pseudonim, którym podpisana jest praca. Ze względu na kwestie związane z tzw. RODO prosimy o wyrażenie zgody na publikację pracy w całości lub wybranych jej fragmentów (wzór w załączniku). Te dwa dokumenty prosimy przesłać listem na adres: Pracownia Dydaktyki Geografii, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź z dopiskiem „Konkurs – zajęcia terenowe”.

Ramy wypowiedzi:

Wprowadzenie – krótka autobiografia:

 • Kim jestem i skąd jestem: duże miasto?, małe miasto?, wieś? Jacy są moi uczniowie? Gdzie położona jest szkoła? Jak oceniam warunki do prowadzenia zajęć terenowych?
 • Jak to się stało, że jestem nauczycielem geografii?
 • Czym jest dla mnie geografia? Jak rozumiem moją rolę jako nauczyciela geografii?
 • Czym były dla mnie jako ucznia/studenta geograficzne zajęcia w terenie (czy jako uczeń brałam/brałem w nich udział) – moje wspomnienia.

Część główna:

 • Czym dla mnie jako nauczyciela geografii są obecnie zajęcia terenowe? Na czym polega, z czego wynika moja potrzeba prowadzenia takich zajęć? Czego dotyczą (z czym się wiążą) trudności (zewnętrzne czy też wewnętrzne), które muszę pokonywać na różnych etapach organizacji i realizacji tych zajęć?
 • Jakie są najbardziej lubiane przeze mnie (przez moich uczniów?) tematy, formy i metody prowadzenia takich zajęć. Dlaczego właśnie te? Z czego to wynika? Co według mnie dają one uczniom?
 • Moje ulubione miejsce (miejsca, obszar), w którym prowadzę zajęcia terenowe. Na czym polega jego (ich) specyfika?
 • Moje najlepsze (najskuteczniejsze?) zajęcia terenowe: czego dotyczyły, na czym polegały, dlaczego były udane, z czego to wynikało? Czego dotyczyła i na czym polegała satysfakcja wynikająca z tych zajęć?
 • Co mówili (mówią) o zajęciach w terenie moi uczniowie, jak je odbierają? Co według nich one im dają?

Podsumowanie (nieobligatoryjne):

 • Biorąc pod uwagę Twoje pozytywne doświadczenia w prowadzeniu zajęć terenowych i wynikającą z tego satysfakcję – napisz krótki tekst zachęcający koleżankę/kolegę nauczyciela geografii, który nie prowadzi takich zajęć – do podjęcia odważnego kroku w tym kierunku.

Do pobrania:

Elżbieta Szkurłat, Joanna Angiel, Adam Hibszer

Komisja Edukacji Geograficznej PTG