34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”

Kalendarz dnia 3 Gru 2018

Celem 34. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skale krajowa i światową; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej.

W nawiązaniu do Jubileuszu stulecia działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego mamy zamiar podjąć próbę zarysowania rozwoju problematyki badawczej geografii przemysłu i usług na tle procesów industrializacji, traktowanych w ubiegłych latach jako podstawowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego oraz kształtowania struktur regionalnych, a także przemian tych sektorów gospodarki w warunkach transformacji gospodarki narodowej.

Konferencja jest organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległosci.

Materiały konferencyjne: