Kongres Geografii Polskiej 2018

Kalendarz dnia 12 Kwi 2018

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych zapraszają na KONGRES GEOGRAFII POLSKIEJ z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim.

Kongres odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW. Kongres jest częścią obchodów Roku Polskiej Geografii 2018.

Do pobrania:

Sesje tematyczne organizowane przez PTG w dniu 12 kwietnia 2018 r., w godz. 14.30-16.15

wstęp dla uczestników Kongresu

 • Sesja I. Współczesne zróżnicowanie polskiej przestrzeni: krajobraz – wieś – turystyka. Sesja pod patronatem Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisji Obszarów Wiejskich i Komisji Geografii Turyzmu PTG. Referaty: Geografia w turystyce, turystyka w geografii. Z prac Komisji Geografii Turyzmu PTG (Bogdan Włodarczyk); Różne drogi – jeden cel: w kierunku geografii wsi (Marcin Wójcik); Przekształcenia krajobrazu jako wynik transformacji przestrzennych i metamorfoz kulturowych (Urszula Myga-Piątek, Joanna Plit); Dyskusja (prowadzenie Andrzej Kowalczyk).
 • Sesja II. Badania polarne. Sesja pod patronatem Klubu Polarnego PTG. Referaty: Nasze stacje polarne i centra badawcze, ich światowy wymiar (Robert Bialik, Dariusz Ignatiuk); Nadal piszemy Historię Naturalną Lodu (Jacek Jania); Polscy klimatolodzy w obszarach polarnych (Krzysztof Migała); W.I.G i współczesność w obszarach polarnych (Leszek Kolondra); Transformacja krajobrazu polarnego – polskie osiągnięcia i wyzwania (M.C. Strzelecki i Wiesław Ziaja); Dyskusja (prowadzenie Jacek Jania).
 • Sesja III. Oblicza współczesnej geomorfologii. Sesja pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Referaty: Geomorfologia we współczesnym systemie nauki w Polsce (Andrzej Kostrzewski); Systemy dolinne i rzeczne w Polsce na tle geomorfologii fluwialnej (Leon Andrzejewski, Kazimierz Krzemień); Znaczenie erozji wodnej gleby we współczesnym rozwoju rzeźby Polski (Jolanta Święchowicz, Grzegorz Janicki, Ewa Smolska, Józef Szpikowski); Geomorfologia glacjalna w Polsce: wyzwania przyszłości (Wojciech Wysota, Piotr Weckwerth); Geomorfometria: przegląd, rozwiązania i wyzwania (Zbigniew Zwoliński, Marek Ewertowski, Leszek Gawrysiak, Marek Kasprzak, Zenon Kozieł, Agnieszka Piechota, Joanna Szafraniec, Bartłomiej Szypuła); Dyskusja.
 • Sesja IV. Procesy rozwoju społeczno-ekonomicznego miast i regionów Polski a wyzwania polityki przestrzennej i regionalnej. Referaty: Transformacja gospodarki i jej odzwierciedlenie w badaniach geograficzno-ekonomicznych (Tadeusz Stryjakiewicz); Rola geografii w diagnozowaniu i kształtowaniu rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, w tym metropolitalnych (Tomasz Kaczmarek, Magdalena Szmytkowska); Dynamika zmian mobilności i dostępności przestrzennej w różnych skalach geograficznych (Arkadiusz Kołoś); Funkcje przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych (Tomasz Rachwał); Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce i ich znaczenie dla polityki regionalnej (Sławomir Kurek, Przemysław Śleszyński); Dyskusja (prowadzenie Tadeusz Stryjakiewicz).
 • Sesja V. Współczesne problemy hydrologiczne. Sesja pod patronatem Komisji Hydrologicznej PTG. Referaty: Osiągnięcia i zadania Komisji Hydrologicznej PTG (Paweł Jokiel); Wezbrania i powodzie lokalne w Polsce (Tomasz Bryndal); Problemy wodne polskich miast (Tadeusz Ciupa); Zanik i przemiany jezior Polski (Włodzimierz Marszelewski); Źródła Polski – zachować dla przyszłości (Zdzisław Michalczyk); Susze i niżówki w Polsce (Edmund Tomaszewski); Dyskusja.
 • Sesja VI. Współczesne problemy klimatologii. Sesja pod patronatem Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Referaty: Problemy zmian klimatu – polskie badania nad zmianami i zmiennością klimatu (1918-2017) (Andrzej A. Marsz); Cyrkulacja atmosferyczna w badaniach klimatologów polskich (Tadeusz Niedźwiedź); Badania klimatu miast w Polsce (Krzysztof Fortuniak, Krzysztof Błażejczyk, Anita Bokwa, Małgorzata Czarnecka, Janusz Filipiak, Bogusław Kaszewski, Leszek Kolendowicz, Ewa Łupikasza, Mirosław Miętus, Tadeusz Niedźwiedź, Włodzimierz Pawlak, Marek Półrolniczak, Rajmund Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska, Mariusz Szymanowski, Elwira Żmudzka); Wyzwania stojące przed polską klimatologią (Mirosław Miętus); Dyskusja (prowadzenie Elwira Żmudzka).

Sesje tematyczne organizowane przez PTG w dniu 12 kwietnia 2018 r., w godz. 16.45-18.30

wstęp dla uczestników Kongresu

 • Sesja VII. Humanistyczny wymiar współczesnych badań geograficznych. Sesja patronatem Komisji Geografii Religii PTG i Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Referaty: Doświadczanie krajobrazu jako element poznania geograficznego (Sebastian Bernat); Przestrzeń sakralna w badaniach geograficznych (Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro); Przestrzeń sakralna miast (Lucyna Przybylska); Szlaki pielgrzymkowe w przestrzeni sakralnej (Franciszek Mróz); Dyskusja (prowadzenie Antoni Jackowski).
 • Sesja VIII. Edukacja geograficzna w Polsce – Tradycje – Wyzwania. Sesja pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej i Oddziału Olimpijskiego PTG. Referaty: Główne idee oraz ich realizacja w szkolnej edukacji geograficznej (Joanna Angiel , Maria Groenwald, Teresa Sadoń-Osowiecka); Dydaktyka i dydaktycy geografii – 100 lat trudnej obecności (Iwona Piotrowska, Jolanta Rodzoś, Mariola Tracz); Nauczyciele geografii – sukcesy, problemy, wyzwania (Adam Hibszer, Danuta Piróg, Zbigniew Podgórski); Dyskusja pt. Tradycje i wyzwania edukacji geograficznej w Polsce (prowadzenie Elżbieta Szkurłat).
 • Sesja IX. Dorobek polskiej kartografii w stuleciu PTG. Sesja pod patronatem Oddziału Kartograficznego PTG. Wprowadzenie (Marek Baranowski). Referaty: Rola kartografii w rozwoju cywilizacyjnym stymulowanym postępem technologicznym (Marek Baranowski); Wkład ośrodka warszawskiego w rozwój kartografii światowej (Jolanta Korycka-Skorupa); Dorobek wrocławskiego ośrodka geoinformatyczno-kartograficznego (Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski); Osiągnięcia lubelskiej szkoły kartograficznej (Andrzej Czerny); Wkład toruńskiego ośrodka naukowego w rozwój polskiej kartografii oraz historii kartografii (Zenon Kozieł); Dyskusja.
 • Sesja X. Morfologiczne aspekty osadnictwa i problemy polityczne w geografii historycznej. Sesja pod patronatem Komisji Geografii Politycznej i Historycznej oraz Komisji Osadnictwa i Ludności PTG. Referaty: Historyczne i współczesne uwarunkowania regionalizacji wyborczej w Polsce (Mariusz Kowalski); Polskie badania geograficzne nad granicami reliktowymi i współczesnymi (Marek Sobczyński); Geograficzne badania regionów zamieszkania mniejszości etnicznych i religijnych (Andrzej Rykała); Dualizm badań morfologicznych osadnictwa w Polsce (Robert Szmytkie, Tomasz Figlus); Koncepcje podziału administracyjnego Polski w XX wieku w świetle hierarchii osadniczej (Dariusz Sokołowski); Geografia i archeologia – doświadczenia ze współpracy i wyzwania przyszłości (Anna Majewska); Dyskusja.
 • Sesja XI. Badania ekologiczno-krajobrazowe. Sesja pod patronatem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Referaty: Polska ekologia krajobrazu w aspekcie historycznym (Andrzej Richling); Rola ekologii krajobrazu w gospodarowaniu przestrzenią (Mariusz Kistowski); Audyt krajobrazowy w zadaniach geografii 2.0 (Jerzy Solon, Tadeusz Chmielewski, Urszula Myga-Piątek); Dyskusja pt. Ekologia krajobrazu – wiodąca nauka XXI wieku (prowadzenie Maciej Pietrzak).
 • Sesja XII. Zrównoważony rozwój miast jako panaceum na poprawę jakości życia mieszkańców naszej planety i jej środowiska naturalnego. Sesja pod patronatem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Debata (prowadzenie Daniela Szymańska).

Sesja jubileuszowa organizowana przez PTG w dniu 13 kwietnia 2018 r., w godz. 14.30-18.00, sala 102

wstęp wolny

 • 14:30-14:50 Uroczyste otwarcie i przemówienia okolicznościowe
 • 14:50-16:10 Nadanie Godności Członka Honorowego PTG i wręczenie Medalu Jubileuszowego PTG
 • 16:10-16:40 Przerwa kawowa
 • 16:40-17:00 Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Antoni Jackowski, Izabela Sołjan)
 • 17:00-17:15 PTG 2.00 (Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Tomasz Napierała, Tomasz Wites)
 • 17:15-17:30 Szanse i wyzwania szkolnej edukacji geograficznej (Elżbieta Szkurłat)
 • 17:30-17:50 Dyskusja końcowa
 • 17:50-18:00 Przesłanie PTG do geografów Polski i świata

Strona internetowa:

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Kongresu, pod adresem: http://wgsr.uw.edu.pl/kongres/