Uchwała Sejmu RP w sprawie uczczenia 100-lecia PTG

Z wielką radością informujemy, że 26 stycznia 2018 r. po godz. 11.00 na 57. posiedzeniu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął niemal jednogłośnie uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Głosowało 409 posłów, z czego 406 było za, 3 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przed podjęciem uchwały, w późnych godzinach wieczornych 25 stycznia 2018 r. odbyła się debata nad jej projektem. Posłanka Małgorzata Chmiel (Klub PO) przedstawiła sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kluby i koła miały szansę zaprezentować 3. minutowe oświadczenia.

Poseł Piotr Babinetz (Klub PiS) podkreślił dorobek naukowy i propaństwową działalność członków PTG, w tym aktywność na arenie międzynarodowej. Przypomniał szczegółowo sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich geografów – Eugeniusza Romera. Poseł Grzegorz Furgo (Klub PO) zaznaczył kluczowe znaczenia Towarzystwa w procesie wytyczania granic nowej Polski. Podkreślił znaczenie społecznikowskiego i obywatelskiego imperatywu członków PTG. Posłanka Małgorzata Zwiercan (Koło „Wolni i Solidarni”) przypomniała rolę polskich geografów w niezwykle ważnych pracach nad ujednoliceniem nazewnictwa geograficznego w pozaborowej Polsce. Pozostałe kluby złożyły swoje opinie na temat projektu uchwały na piśmie.

Na zakończenie debaty nad projektem uchwały, posłanka Krystyna Skowrońska (Klub PO) zapytała o możliwość wsparcia przez Rząd RP działalności Towarzystwa i obchodów jubileuszu 100-lecia. Posłanka Małgorzata Chmiel (Klub PO) zobowiązała się przekazać to pytanie stronie rządowej.

Treść uchwały opublikowano w Monitorze Polskim: http://prawo.sejm.gov.pl/. Ze sprawozdaniem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu można zapoznać się na stronach Sejmu RP: http://sejm.gov.pl/.