14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych”

Kalendarz dnia 9 Paź 2017

Zapraszamy na 14. Międzynarodową Konferencję Naukową „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych” połączoną z 10. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Miejsce: Kraków. Termin: 9-10 października 2017 r. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo „Nowa Era” i Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.

Celem 14. Konferencji będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, etyki życia społeczno-gospodarczego, funkcjonowania rynku pracy oraz postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla przedsiębiorczości, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. Obrady konferencji będą zmierzać przede wszystkim w kierunku określenia roli przedsiębiorczości w rozwoju układów regionalnych.